Wepage  | صفحه ماWepage  | صفحه ما


امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
فراحسي متافيزيك و ¤ ادراكات

Thread Contributor: jasmineمتافيزيك و ادراكات فراحسي ¤
#1
متافيزيك و ادراكات فراحسي ¤ 

[عکس: metafizikkk0.JPG] 

متافيزيك و ادراكات فراحسي

ادراكات فراحسي به معني دريافت تحريكات ماورائي بوسيلة گيرنده هايي غير از حواس پنج گانه ظاهري ميباشد.محركهاي حسي، مجموعه اي از محركهاي فيزيكي ميباشند كه گيرنده هاي فيزيكي را در حواس پنج گانه ظاهري تحريك ميكند و منجر به بروز ادراكات حسي ميشوند.محركهاي فراحسي مجموعه اي از محركهاي متافيزيكي هستند كه گيرنده هاي متافيزيكي را در ابعاد غير فيزيكي انسان تحريك نموده، منجر به بروز ادراكات فراحسي ميشوند.
انسان از سه بخش جسم ، روح و روان تشكيل شده است .
جسم
در دنياي فيزيكي زندگي ميكند و بوسيلة يك سري گيرنده هايي ادراكات محيط فيزيكي را دريافت ميكند و با آن در ارتباط است.
حواس پنج گانه(بينايي، شنوايي، بويايي، لامسه و چشايي) مسؤول ارتباط با محيط طبيعي ميباشند و هر يك از اين حواس در محدودة خاصي قدرت عمل دارند و در طيف بالاتر يا پايين تر از اين محدودة مشخص قادر به فعاليت نميباشند.براي مثال فقط انواري براي چشم انسان قابل رؤيت است كه در محدوده طيف مرئي رنگها (قرمز تا بنفش) باشد، يعني امواج مادون قرمز و فرابنفش براي انسان قابل رؤيت نميباشد.در واقع چشم فقط نوري را ميبيند كه طول موج و فركانس آن با قدرت گيرنده هاي چشم تطابق داشته باشد.در شنوايي نيز گوش انسان يك ارتعاش مشخص و محدود را دريافت ميكند و اگر ارتعاش صوت كمتر يا بيشتر از حد معمول باشد دريافت نميشود.به عبارت ديگر گوش انسان اصوات بسيار بلند و بسيار كوتاه را نميشنود.اين در حالي است كه گيرنده هاي فراحسي كه در ابعاد غيرفيزيكي وجود انسان قرار دارند، قادر به دريافت محركهاي خارج از اين محدوده ها هستند.در ادراكات فراحسي چند مقولة مهم شامل تله پاتي، سايكومتري، آينده نگري، سايكوكنسيس و روشن بيني مورد توجه است.اين مقولات بخشي از توانايي هاي خارق العادة تمام انسانها است، در اصل جزء توانهاي فردي هر شخص بوده، در همة افراد امكان توسعه و پرورش آن وجود دارد.البته هر انسان آگاه بايد قبل از اقدام براي توسعة اين توانها، هدف خود را از اين كار مشخص و ترسيم نمايد.چرا كه هدايت اين نيروها در مسير الهي موجب قرب انسان به خدا ميگردد و بهره گيري از آنها در امور مادي و غير الهي موجب دوري انسان از خداوند و رفتن به سمت گمراهي و تباهي ميشود . 
تله پاتي[size=undefined] از لحاظ لغوي به معني آنچه از دور احساس ميشود است و در معني مصطلح در متافيزيك، ايجاد ارتباط از طريق افكار و بدون استفاده از ابزار و حواس پنج گانه و كلام است.
تله پاتي در معني فراروانشناسي عبارت از استعداد و قدرت ارسال پيام يا تصوير ذهني به ديگران بدون استفاده از حواس معمولي ميباشد.در زمانهاي بسيار دور بين انسانها تله پاتي به عنوان يك ابزار معمول در ايجاد ارتباط بوده است ولي به تدريج به دست فراموشي سپرده شده است.انسانهاي عصر جديد هر چند كه بالقوه داراي اين استعداد ميباشند ولي قادر به استفاده كردن از آن نيستند.دانشمندان اثبات كرده اند كه تله پاتي، بين برخي جانوران و انواعي از گياهان نيز وجود دارد.
سايكومتري يا روان نگري به معني توانايي تشخيص و تعبير روان اشياء ميباشد.فراروانشناسان اعتقاد دارند كه اشياء و موجودات زنده در طي سالهاي حيات خود، اطلاعاتي را در هالة نوراني خود ذخيره ميكنند كه از طريق سايكومتري ميتوان به اين اطلاعات دست يافت.اين اطلاعات به دو دسته موروثي و اكتسابي تقسيم ميشوند، اطلاعات موروثي در هالة اشياء مربوط به قبل از مجاورت با انسان است و اطلاعات اكتسابي در حين مجاورت با انسان به هالة اشياء منتقل ميگردد.
آينده نگري شامل كسب اطلاعات و اخبار در مورد آينده ميباشد كه به احتمال قوي از لحاظ شرعي اشكال دارد ودر برخي منابع مجاز و در برخي ديگر تحريم شده است .آينده نگري به نسبت ساير مقولات مشابه، بيشتر با اوهام و خرافات آميخته شده است، ولي از ديد برخي دانشمندان فراروانشناسي و متافيزيسين ها يك واقعيت علمي ميباشد.مداركي نيز جهت اثبات تجربي اين مقوله موجود است.البته شكي در اين نيست كه خداوند عليم برخي از اطلاعات را كه صلاح بداند از آينده و يا از عالم غيب به دل بندگان صالح خود الهام ميكند.سايكوكنسيس عبارت از حركات اجسام در اثر نيروهاي روان ميباشد و تله كنسيس به معني حركت اشياء از فاصلة دور و بدون دخالت نيروهاي فيزيكي است.اين پديده ها هر چند عملي است ولي بسيار مشكل است و به تمرينات فراوان نياز دارد.صرف دست يافتن به اين توانايي ها از لحاظ معنوي و روحاني ارزش چنداني ندارد، پس بهتر آن است كه انسان بجاي اتلاف وقت در راه دست يابي به اين مقولات، اوقات خود را صرف خودشناسي و خودسازي نمايد.
روشن بيني به معني دريافت و رؤيت اطـلاعات بدون استفاده از چشم معمولي است، كه اين امر از طريق چشم سوم صورت ميگيرد.
چشم سوم با اسامي مختلف از جمله چشم معرفت، چشم بصيرت، چشم دل، چشم درون، تيسراتيل و آنجا خوانده ميشود و جايگاه آن در كالبد اثيري و منطبق بر پيشاني در جسم فيزيكي است . شاعر نيز به همين امر اشاره دارد، آنجا كه ميگويد : چشم دل باز كن كه جان بيني ،  آنچه ناديدني است آن بيني .برخي دانشمندان اعتقاد دارند كه چشم سوم محلي براي دريافت ادراكات فراحسي، الهام و اشراق و وسيله اي براي ارتباط موجودات با يكديگر در جهان هستي ميباشد.از طريق آنجا ميتوان با عوالم و موجودات ماورائي و همچنين با وراي ابعاد مكاني و زماني ارتباط برقرار ساخت.نبايد فراموش كرد كه صرف دست يافتن به اين نيروها كرامت محسوب نميشود، بلكه كرامت آن است كه انسان اين توانايي ها را با نور ايمان مزين نمايد و در صدف ايمان محافظت كند، كه ايمان نيز علاوه بر حفظ آن باعث تقويت و توسعة آن ميشود.شايد اين كلام گهر بار امام صادق (ع) نيز به اين مطلب اشاره داشته باشد، كه ميفرمايند :همانا شما را نوري است كه به وسيلة آن در دنيا شناخته مي شويد و هرگاه يكي از شما برادرش را ديدار كرد، محل نور را در پيشاني او ببوسد .حضرت علي(ع) ميفرمايند «همانا تقواي خدا داروي درد قلب هاي شماست و بينا كننده كوري دلهايتان » انديشيدن، تفكر، سكوت، تنهايي، گريستن و تقوا از جمله عوامل مؤثر بر گشودن چشم دل است.حضرت امام باقر(ع) ميفرمايند «به چشم حضرت ابراهيم (ع) چنان نيرويي داده شد كه در آسمانها نفوذ كرد و آنچه را در آنجاست مشاهده كرد و عرش و آنچه را بالاي عرش است و زمين و آنچه را زير زمين است ديد.»مبين آن اينكه حضرت امام صادق(ع) ميفرمايند«روشنايي دل را جستم و آن را در انديشيدن و گريستن يافتم »حضرت علي(ع) ميفرمايند «بسيار خموشي گزين تا انديشه ات بارور شود و دلت روشنايي گيرد» .البته تكنيك هايي نيز جهت گشودن چشم سوم در مكاتب اسرار آمده است كه دور از واقعيت نيست ولي قرار گرفتن در مسير معنوي و الهي از اين طريق جاي تأمل دارد.مقالاتي كه ذكر شد تنها بخش اندكي از توانايي هاي خارق العادة انسان است، آيا اينگونه مسائل انسان را به سوي تفكر هدايت نميكند؟ تا بيشتر در مورد خويش و خالق خويش بينديشد؟[/font][/size]
پاسخ
سپاس شده توسط: !!!SHAHIN!!!


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان