Wepage  | صفحه ماWepage  | صفحه ما


کلمات کلیدی
نویسنده: SarGol - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 119
نابترین جای دنیا(delm barat tang shode)
ﻧـــﺎﺏ ﺗــﺮﯾـﻦ ﺟــﺎﯼ ﺩﻧـــﯿـﺎ ، ﺁﻏـــﻮﺵ ﺗـــﻮﺳـﺖ
 
ﺑﮕــﺬﺍﺭ ﺑـﮕـــﻮﯾـــﻢ ... 
ﻧـــﺎﺏ ﺗــﺮﯾـﻦ ﺟــﺎﯼ ﺩﻧـــﯿـﺎ 
ﺁﻏـــﻮﺵ ﺗـــﻮﺳـﺖ 
ﺟـــﺎﯾـﯽ ﻣــــﯿـﺎﻥ ﺩﻭ ﺑـﺎﺯﻭﯾﺖ 
ﺭﻭﯼ ﻗـﻔـﺴﻪ ﯼ ﺳﯿـﻨـﻪ ﺍﺕ ...
ﻣﻤـــﺎﺱ ﺑـــﺎ ﻗﻠـــﺒـﺖ ...
ﻫﻤﻮﻥ ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﻪ