Wepage  | صفحه ماWepage  | صفحه ما


کلمات کلیدی
نویسنده: !!!SHAHIN!!! - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 105
امشب سر آن دارم کز خانه برون تازم
[align=center][color=#000080][size=medium][font=arial]امشب سر آن دارم کز خانه برون تازم
این خانه هستی را از بیخ براندازم
تن خانه گور آمد ، جان جیفه گورستان
زین جیفه بپرهیزم این خانه بپردازم
دیوانه ام و داند ، دیوانه به خود خواند
او سلسله جنباند من عربده آغازم...
در آتشم و راهی جز صبر نمی دانم
هم گریم و هم خندم هم سوزم و هم سازم
دل بستۀ سودایم این
نویسنده: !!!SHAHIN!!! - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 48
زان می عشق کز او پخته شود هر خامی حافظ » غزلیات
غزل شمارهٔ ۴۶۷
 
حافظ » غزلیات
 
زان می عشق کز او پخته شود هر خامی
[align=center][size=large][font=arial][col
نویسنده: !!!SHAHIN!!! - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 11
آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند حافظ » غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۹۱
 
حافظ » غزلیات
 
آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند
[align=center][color=#006400][size=
نویسنده: !!!SHAHIN!!! - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 17
آن یار کز او خانه ما جای پری بود حافظ » غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۱۶
 
حافظ » غزلیات
 
آن یار کز او خانه ما جای پری بود
[align=center][size=medium][font=arial]
نویسنده: !!!SHAHIN!!! - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 12
مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم حافظ » غزلیات
غزل شمارهٔ ۳۳۶
 
حافظ » غزلیات
 
مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم
[align=center][size=medium][font=arial][
نویسنده: !!!SHAHIN!!! - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 9
یا رب مباد کز پا جانان من بیفتد شهریار » گزیدهٔ غزلیات
غزل شمارهٔ ۳۷ - دیوان و دیوانه
 
شهریار » گزیدهٔ غزلیات
 
یا رب مباد کز پا جانان من بیفتد
[align=cente
نویسنده: !!!SHAHIN!!! - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 60
خرم آن روز کز این منزل ویران بروم حافظ » غزلیات
غزل شمارهٔ ۳۵۹
 
حافظ » غزلیات
 
خرم آن روز کز این منزل ویران بروم
[align=center][size=medium][font=arial
نویسنده: !!!SHAHIN!!! - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 7
هر سحر یاد کز آن زلف و بناگوش کنیم شهریار » گزیدهٔ غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۰۰ - خون سیاووش
 
شهریار » گزیدهٔ غزلیات
 
هر سحر یاد کز آن زلف و بناگوش کنیم
[align=cente