Wepage  | صفحه ماWepage  | صفحه ما


کلمات کلیدی
نویسنده: !!!SHAHIN!!! - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 84
امشب سر آن دارم کز خانه برون تازم
[align=center][color=#000080][size=medium][font=arial]امشب سر آن دارم کز خانه برون تازم
این خانه هستی را از بیخ براندازم
تن خانه گور آمد ، جان جیفه گورستان
زین جیفه بپرهیزم این خانه بپردازم
دیوانه ام و داند ، دیوانه به خود خواند
او سلسله جنباند من عربده آغازم...
در آتشم و راهی جز صبر نمی دانم
هم گریم و هم خندم هم سوزم و هم سازم
دل بستۀ سودایم این
نویسنده: !!!SHAHIN!!! - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 12
زان می عشق کز او پخته شود هر خامی حافظ » غزلیات
غزل شمارهٔ ۴۶۷
 
حافظ » غزلیات
 
زان می عشق کز او پخته شود هر خامی
[align=center][size=large][font=arial][col