Wepage  | صفحه ماWepage  | صفحه ما


کلمات کلیدی
نویسنده: ! SAGHI ! - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 85
چند هایکو از عباس کیارستمی.
سیب از درخت

فرو افتاد

و من

به جاذبه ی تو اندیشیدم.*****علف‌های نو رسته

به جا نمی‌آورند

درختان کهن را.*****از شکاف در

هم سوز می‌آید

هم نور ماه.*****بسیاری عاشق

بسیاری معشوق

عاشق و معشوق

انگشت‌شماری.*****حیف!

میزبان خوبی نبودم

برای اولین دانه برفی

که روی پلکم نشست.*****گل های صحرایی را

نه کس بویید

نه کس چید

نه کس فروخت

نه کس خرید.*****وقتی آ