Wepage  | صفحه ماWepage  | صفحه ما


کلمات کلیدی
نویسنده: Shiva - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 130
ادم مست+تعبیر خواب ادم مست
آدم مست
هانس كورت مى‏گويد:
ديدن آدم مست در خواب، نشانهء اين است كه شما گوش يا مغزتان ايرادى دارد يا اين كه يك نفر باعث مزاحمت وناراحتى شما شده است.
اگر در خواب ببينيد كه مست هستيد، اوقات خوبى خواهيد داشت ولى اين خوبى‏ها زودگذر مى‏باشند
اگر مردم را مست ديدى، بدانيد كه شما از لحاظ روحى، ناراحتى‏هايى را داريد
نویسنده: Shiva - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 124
تعبیر خواب آواز+اواز
محمد بن سيرين گويد:

آواز مرد درخواب، چون بلند بود، دليل كند كه در ميان مردم بزرگي يابد اگر كسي بيند كه آوازش بلند گشته بود، دليل كند بر قدر بلندي آواز، نامش بلند گردد اگر بيند كه آوازش ضعيف گشته، دليل كه بانگ و نامش ضعيف شود، چنانكه كس ياد او نكند


ابراهيم كرماني گويد:

بلندي آواز مردمان را دليل بر شرف و بلندي نام كند، اما بلندي آواز زنان در خواب، نيكو نباشد و به خلاف آواز مردمان بود بسياري


[color=#FF0000]منوچهر مطيعي تهراني گويد :[/col
نویسنده: Shiva - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 138
تعبیر خواب اشپزخانه+اشپزخونه
آشپزخانه


آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن آشپزخانه در خواب ، علامت آن است كه حوادثي ناگهاني ، شما را غمگين خواهد ساخت.
2ـ اگر زني خواب ببينيد آشپزخانه اش تميز و مرتب است ، علامت آن است كه اقبال به او رو خواهد كرد.
ديدن آشپزخانه در خواب، دلالت بر اين دارد كه بر اثر حوادث غيرمترقبه دچار غم و غصه خواهيد شد.
3- ديدن آشپزخانه در خواب دليل بر آن است که دوست شما از راه دور براي شما سوغاتي مياورد و يا به يک مهماني بزرگ دعوت ميشويد.



[color=#FF0000]درکتاب سرزمين روياها
نویسنده: Shiva - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 106
تعبیر خواب اشغال
آشغال



ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن آشغال در خواب، علامت اين است كه زندگى شما به طور شگفت‏انگيزى، نامطلوب اداره مى‏شود.



آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن آشغال و زباله در خواب ، نشانة ادارة نامطلوب امور زندگي است.
اگر در خواب آشغال ديديد، به موفقيت بزرگى دست پيدا مى‏كنيد. اگر ديديد در آشغال به دنبال چيزى مى‏گرديد ولى پيدا نمى‏كنيد، دليل آن بود كه به خاطر بى‏احتياطى و سهل‏انگارى دچار مشكل بزرگى مى‏شويد. اگر ديديد كه در آشغال پولى پيدا كرده‏ايد،
نویسنده: Shiva - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 103
تعبیر خواب اباژور
آباژور
لوک اويتنهاو مي گويد :
آباژور آشنايي عاشقانه زودگذر
نویسنده: Shiva - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 123
تعبیر خواب ابرو+آبرو
ليلا برايت مى‏گويد:
داشتن شغل آبرومند در خواب، نشانگر زندگى شاد است.
اگر ببينيد كه شغل يا موقعيت خوبى را با كسانى تقسيم كرديد، نشانگر آن است كه خبر ناگوارى را به شما خواهند داد.
اگر آبروى كسى را بريزيد، اوقات بدى خواهيد داشت. عذرخواهى كردن به صورت رسمى از كسى، بيانگر اين است كه آدم با وجدانى هستيد.
نویسنده: Shiva - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 134
تعبیر خواب اتش بازی +اتش
آتش بازي


لوک اويتنهاو مي گويد :

تماشاي آن :به جشني دعوت خواهيد شد
آتش بازي کردن : در يک بازي در فضاي باز شرکت خواهيد کرد


آنلي بيتون مى‏گويد:

آتش بازى در خواب، علامت تندرستى و سلامتى است.
اگر دخترى در خواب بيند كه آتش بازى مى‏كند، دليل ديدن مكان‏ها دور مى‏باشد.



اچ ميلر مى‏گويد:
ديدن آتش دليل فريب خوردن و نااميد شدن است.



درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك آتش بازي :
نویسنده: Shiva - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 123
تعبیر خواب آرايش کردن
آرايش کردن


لوک اويتنهاو مي گويد :
آرايش کردن : موقعيت بسيار خوب
نویسنده: Shiva - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 79
تعبیر خواب ادامس
آدامس
آدامس : شما آدامس داريد : شخصي شما را مثل سايه دنبال ميكند
نویسنده: Shiva - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 82
تعبیر خواب ارامش
آرامش


درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما درآرامش هستيد : بدبختي در كمين است.
شمااز ديگران ميخواهيد كه آرام باشند : بسيار خشمگين خواهيد شد .
اشخاصي كه در جنگ هستند آرام ميكنيد : با دوستانتان درآرامش خواهيد بود.
بچه ها را آرام ميكنيد : خوشبختي
از همسايه خود مي خواهيد كه آرام باشد :آينده شما روشن خواهد بود